جمعه هفتم آذر 1393

Start

رپـــ فارسی یعنی : 

هیچکس پــــــدر رپــــــــــــــ 

ســــــکــوتـــــــــــــــــ بــــــــــهـــــرام  

گـــنــگ بـــودن زدبــــــازی 

رضــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــاه  

صـــدای خــوف حـصــــیـن 

مـــــــــــــردونــــگــــی یــــــــــــــــاس  

نـــــــــابــــــــــغه بـودن فـــدایـــــی 

خـــــــــــــورشـیـــد رپ عــــرفــــــــان 

صــــــــداقـــــت صــــــــــــــــادق 

لـــــــــــــــــــــــــــــاتی قــــــــــــــــــــــــــــاف 

بــیــت ســــازی جــــــــی جــــــی 

احـــســــاس ســـــــــیــجـــــــــل 

مـــــــــردم داری تـــــــــــــــــهــــی 

تــــــــنـــهایـــــــی ســـــــــــــــورنــــــــا 

اعـــــــــــــتــراض شــــــاهــیـــــــن 

و 

رپ یــــــــــعنی زدبـــــــــــــــــازی ، مـلـــفــتـــــــــــــ ، کــــاغـــذ ، پــــــــــایـــــدار ، جــــــــــــادوگـــران ، تـــن بـــــــه 10 ، نــــــــــــــابـــــــغــــه هـــا و. . . 

نوشته شده توسط AmiR در 20:1 |  لینک ثابت   •